top of page
pluis1.png

Privacybeleid/AVG

Advocatenkantoor Pluis is de handelsnaam van de besloten vennootschap Comtesse B.V., ingeschreven onder handelsregisternummer 28086570. Advocatenkantoor Pluis spant zich tot het uiterste in om uw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Advocatenkantoor Pluis houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Advocatenkantoor Pluis is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u na kennisname van dit privacy beleid vragen hierover hebben of contact wensen, dan kan dit via onderstaande contactgegevens:  

 

Per mail:             info@advocatenkantoorpluis.nl 

Per post:             Advocatenkantoor Pluis, Westhaven 73-74 2801 PN Gouda 

 

Wat doet Advocatenkantoor Pluis om uw privacy te waarborgen? 

Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid. 


Het verwerken van uw persoonsgegevens blijft beperkt tot die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor die gegevens worden  verwerkt.

Het vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als die nodig is voor de verwerking van uw persoonsgegevens. 


Het nemen van passende technische en/of organisatorische maatregelen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is. 


Er worden geen persoonsgegevens doorgegeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor die gegevens zijn verstrekt. 


Ervoor zorgen op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hier op te wijzen en deze te respecteren. 

 

Waarvoor verwerkt Advocatenkantoor Pluis persoonsgegevens? 

Uw persoonsgegevens kunnen door Advocatenkantoor Pluis verwerkt worden ten behoeve van de volgende doeleinden: 
 

  • Het aangaan van en de uitvoering van overeenkomsten. 

  • Het versturen van nieuwsbrieven. 

  • Het aangaan van arbeidsovereenkomsten/verwerken van sollicitaties. 

  • Het informeren over producten en diensten van Advocatenkantoor Pluis. 

  • Contactaanvragen. 

  • Het nakomen van wettelijke verplichtingen. 

  • De behartiging van gerechtvaardigde belangen van de  verwerkingsverantwoordelijke. 

De persoonsgegevens die door Advocatenkantoor Pluis worden of kunnen worden verzameld en/of verwerkt kunnen zijn, afhankelijk van de aard van uw relatie met Advocatenkantoor Pluis: naam, voornamen, contactgegevens, zoals woon-, kantoor- en/of postadres, e-mailadres, website, telefoonnummer(s), geboortedatum en -plaats, leeftijd, geslacht en/of genderidentiteit, burgerlijke staat, relaties tot personen, nationaliteit, werkgever, arbeidsverhouding en functie, talen, financiële gegevens waaronder bankrekeningnummer(s), inkomensgegevens, loonstroken, jaaropgaven, bankafschriften, gezondheidsgegevens en alle overige persoonsgegevens die Advocatenkantoor Pluis kan verkrijgen in het kader van de in dit privacystatement omschreven verwerkingsdoeleinden.

Verstrekking aan derden 

De gegevens die u aan Advocatenkantoor Pluis verstrekt, kunnen aan derde partijen verstrekt worden indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Indien u deze gegevens niet verstrekt kan het zo zijn dat Advocatenkantoor Pluis geen overeenkomsten met u zal kunnen sluiten. 

 

Advocatenkantoor Pluis geeft nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee geen verwerkersovereenkomst is afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maakt Advocatenkantoor Pluis de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder worden de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekt, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. In een dergelijk geval moet medewerking verleend worden en is Advocatenkantoor Pluis verplicht deze gegevens af te geven. Ook kunnen persoonsgegevens gedeeld worden met derden indien u hier schriftelijk toestemming voor geeft. 

 

Minderjarigen 

Advocatenkantoor Pluis verwerkt uitsluitend persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. 

 

Bewaartermijn 

Advocatenkantoor Pluis bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet en of andere regelgeving is verstrekt. 

 

Beveiliging 

Advocatenkantoor Pluis heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo zijn de volgende maatregelen genomen: 

 

Advocatenkantoor Pluis heeft digitale persoonsgegevens altijd opgeslagen achter de beveiliging van minimaal een gebruikersnaam en een wachtwoord. 


Advocatenkantoor Pluis heeft de persoonsgegevens alleen opgeslagen op computers/servers met beveiligingssoftware waarbij zowel de  beveiligingssoftware als het besturingssysteem ingesteld zijn om automatisch updates op te halen en te installeren.
 
Advocatenkantoor Pluis verklaart nooit persoonsgegevens over te dragen aan of op te slaan bij partijen die gevestigd zijn buiten de EU. 


Advocatenkantoor Pluis heeft de opgeslagen persoonsgegevens beveiligd met een back-up. 

 

Rechten omtrent uw gegevens 

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door Advocatenkantoor Pluis of door een verwerker. Ook heeft u het recht de door u verstrekte gegevens door Advocatenkantoor Pluis of te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij. In geval van overdracht zal Advocatenkantoor Pluis om een legitimatiebewijs vragen. 

 

Klachten 

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan verzoekt Advocatenkantoor Pluis u contact op te nemen om te proberen deze klacht op te lossen. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy. 

 

Als u naar aanleiding van onze privacy beleid nog vragen of opmerkingen hebt, neem dan contact met ons op. 

bottom of page