top of page
pluis1.png

Een kort geding levert vrijwel altijd wel “iets” op.

KORT GEDING

De normale procedure bij de rechtbank (de bodemprocedure) duurt doorgaans lang. In ingewikkelde zaken soms jaren. Niet alle juridische problemen kunnen zo lang wachten op het oordeel van de rechter. In sommige zaken moet er snel een beslissing genomen worden. Voor die zaken is een kort geding bedoeld.

Een kort geding is gericht op het verkrijgen van een voorlopige beslissing vooruitlopend op een bodemprocedure. Maar het is niet vereist dat er een bodemprocedure wordt ingesteld over dezelfde kwestie. Sterker nog, doorgaans is een uitspraak in kort geding feitelijk de eerste en laatste beslissing van de rechter.

De voorzieningenrechter, dit is de rechter die een oordeel geeft in kort geding, geeft geen definitief oordeel maar een voorlopig oordeel. Maar een voorzieningenrechter kan vaak een goed oordeel geven hoe de zaak in een bodemprocedure zal aflopen. En dat geeft partijen de gelegenheid om zich óf neer te leggen bij de uitspraak van de voorzieningenrechter óf op de zitting een regeling te treffen. En daar zit dan de “winst”. Er wordt als het ware voorgesorteerd op de uitkomst van een langdurige procedure door het starten van een kort geding.

Niet alle zaken kunnen in kort geding worden behandeld, er moet sprake zijn van een spoedeisend belang. In zaken waarin het vonnis in de gewone procedure afgewacht kan worden, kan geen kort geding worden gevoerd. Als de vordering in kort geding een geldvordering betreft, moet ook gekeken worden naar het restitutie risico. Dat is het risico dat bestaat dat als een bedrag op basis van een kort geding vonnis betaald wordt, niet kan worden terugbetaald mocht in de normale procedure het oordeel van de voorzieningenrechter worden vernietigd.DE PROCEDURE

Om een datum te krijgen waarop een kort geding kan plaatsvinden, moet er een dagvaarding opgemaakt worden. Deze dagvaarding wordt gestuurd naar de rechtbank en aan de hand van de inhoud van deze dagvaarding wordt een zittingsdatum verkregen. Nadat bekend is geworden op welke datum het kort geding zal plaatsvinden, wordt de gedaagde per dagvaarding opgeroepen. De gedaagde partij weet dus pas dat er een kortgedingprocedure aanhangig is als de dagvaarding ontvangen is. Omdat het een spoedprocedure is, is er geen plaats voor uitgebreide getuigenverhoren en/of deskundigenonderzoeken. Het vereiste is dan ook dat de zaak voor de voorzieningenrechter te beoordelen is zonder (uitgebreid) onderzoek. Als er wel nader onderzoek door de rechter nodig is, zal de zaak naar de normale procedure worden verwezen.

Als u een zaak heeft die in kort geding behandeld kan worden, is het zeker zinvol om dit serieus te overwegen. Een kort geding kan veel tijdwinst opleveren en snel tot een oplossing leiden.

Mocht u twijfelen of uw zaak geschikt is om in kortgeding behandeld te worden: neem contact met mij op!

bottom of page