top of page
pluis1.png

Algemene voorwaarden

Artikel 1

Advocatenkantoor Pluis is de handelsnaam van Comtesse B.V. (KvK nummer: 28086570). Dit is de vennootschap waarmee de opdrachtgever een overeenkomst van opdracht aangaat. Het kantoor is gevestigd te 2801 PN Gouda, aan de Westhaven 73-74. 

Artikel 2 

Indien de uitvoering van de overeenkomst leidt tot aansprakelijkheid, is die aansprakelijkheid steeds beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van Advocatenkantoor Pluis/Comtesse B.V. wordt uitbetaald vermeerderd met het eigen risico. De dekking van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering bedraagt € 2.000.000,00 per jaar voor de totale aanspraken per jaar. Opdrachten worden uitsluitend uitgevoerd ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de uitvoering van deze opdracht. 

Artikel 3 

Bij digitale opdrachtverlening worden de werkzaamheden uitgevoerd op basis van de door opdrachtgever bij het verlenen van de opdracht meegestuurde stukken. Advocatenkantoor Pluis is niet aansprakelijk voor onvolkomenheden die het gevolg zijn van het feit dat opdrachtgever geen, onvoldoende of de onjuiste stukken heeft opgestuurd. 

Artikel 4

Advocatenkantoor Pluis heeft het recht de digitaal verleende opdracht te weigeren. Advocatenkantoor Pluis zal in dat geval een reeds betaald bedrag onmiddellijk retourneren. Weigering van de opdracht kan onder meer plaatsvinden indien naar de mening van Advocatenkantoor Pluis meer informatie of meer stukken nodig zijn om een goed processtuk te kunnen opstellen. 

Artikel 5

Indien opdrachtgever een rechtsbijstandverzekering heeft afgesloten, verliest opdrachtgever zijn aanspraken t.o.v. de rechtsbijstandsverzekeraar door een advocaat opdracht te geven de zaak in behandeling te nemen. Door het verstrekken van de opdracht aan Advocatenkantoor Pluis verklaart opdrachtgever geen rechtsbijstandverzekering voor de onderhavige kwestie te hebben, of af te zien van een beroep op deze polis. 

Artikel 6

Sommige particulieren hebben recht op gefinancierde rechtsbijstand. Advocatenkantoor Pluis behandelt geen zaken van gefinancierde rechtsbijstand. Door opdracht te geven aan Advocatenkantoor Pluis doet opdrachtgever afstand van zijn eventuele recht op gefinancierde rechtsbijstand. Voor de precieze voorwaarden waaronder gefinancierde rechtsbijstand kan worden verleend, wordt verwezen naar www.rvr.org

Artikel 7 

Advocatenkantoor Pluis hanteert een kantoorklachtenregeling. Indien de klacht niet naar tevredenheid is afgehandeld, kan klager een beroep doen op de geschillencommissie advocatuur of de rechtbank.  

Artikel 8 

Bij korte ziekte of afwezigheid wordt mr. Jolanda Pluis vervangen door een juridisch medewerker verbonden aan Advocatenkantoor Pluis. Indien waarneming nodig is, bij langdurige ziekte of afwezigheid, zal advocaat mr. J.I. Echteld werkzaam bij advocatenkantoor Echteld te Gouda hiervoor zorg dragen. Met haar zijn hierover afspraken gemaakt. De zaak vervanger is op de hoogte van de werkwijze van advocatenkantoor Pluis.

  • Naam: mw. mr. J.I. Echteld

  • Kantoornaam: advocatenkantoor Echteld

  • Website: n.v.t.

  • Mailadres: juliet.echteld@planet.nl 

  • Adres: Blekerssingel 77 2806 AD Gouda

  • Telefoon: 0182-670466

  • KvK 24451315

Artikel 9 

Betaling van declaraties van Advocatenkantoor Pluis dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien opdrachtgever de declaratie van Advocatenkantoor Pluis niet binnen 14 dagen na factuurdatum betaalt, is opdrachtgever door het enkele tijdsverloop in verzuim zonder dat ingebrekestelling nodig is. Indien opdrachtgever de declaratie van Advocatenkantoor Pluis niet tijdig heeft betaald, is opdrachtgever een rente verschuldigd over het bedrag van de declaratie vanaf 14 dagen na factuurdatum, tot de dag van betaling. De verschuldigde rente is gelijk aan de wettelijke handelsrente. Indien de declaratie van Advocatenkantoor Pluis niet is voldaan binnen een maand na factuurdatum, is opdrachtgever ook een vergoeding verschuldigd wegens administratiekosten. Deze vergoeding bedraagt € 25,-- per te laat betaalde declaratie. Indien de declaratie van Advocatenkantoor Pluis niet betaald is binnen twee maanden na factuurdatum, is opdrachtgever buitengerechtelijke kosten verschuldigd. Deze kosten worden vastgesteld op 15 procent van de hoofdsom. Advocatenkantoor Pluis is gerechtigd de werkzaamheden op te schorten totdat alle openstaande facturen zijn betaald. Advocatenkantoor Pluis is nooit aansprakelijk voor de gevolgen die een staking van de werkzaamheden ten gevolge van niet betaling tot gevolg heeft. Indien de opdrachtgever de juistheid van de declaratie betwist, dient die betwisting schriftelijk plaats te vinden uiterlijk binnen 30 dagen na declaratiedatum. Een binnen die termijn niet betwiste declaratie geldt als juist; opdrachtgever erkent de verschuldigdheid daarvan. 

Artikel 10

Advocatenkantoor Pluis heeft geen stichting derdengelden ter beschikking en kan om die reden geen derdengelden ontvangen. 

Artikel 11 

Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en Advocatenkantoor Pluis, is Nederlands Recht van toepassing. Advocatenkantoor Pluis is aangesloten bij de Geschillenregeling advocatuur. De regels en voorwaarden daarvan vindt u op deze site onder geschillenregeling. In die gevallen waar de geschillenregeling toepassing mist, is de reguliere rechter bevoegd. 

bottom of page